Автомобили отправят на сервис из-за дефекта усилителя руля