Автомобили отправят в ремонт из-за дефекта проводки